خدمات هلدینگ
 • خدمات حقوقی و وکالت
  موسسه حامی نیکان

 • خدمات تبلیغاتی و طراحی کانون تبلیغاتی حامی نیکان نگاره

 • خدمات حفاظتی و امنیتی
  شرکت حامی نیکان پروشات

 • خدمات حسابداری و مالی
  موسسه حامی نیکان پایا

 • خدمات انفورماتیک و طراحی سایت شرکت حامی نیکان نگاره

 • خدمات بین الملل
  موسسه حامی نیکان